Press "Enter" to skip to content

Tag: ความทนทาน

โบอิง 747 เอสพี ,โบอิง 747-8,โบอิง 757

โบอิง 747 เอสพี ,โบอิง 747-8,โบอิง 757โบอิง 747 เอสพี (เป็นเครื่อง 747 ที่มีลักษณะพิเศษ (SP=Special Performance) คือง่ายในการร่อนขึ้นร่อนลงบ่อย ๆ มีความทนทานมากกว่า พิสัยการบินไกลแต่มีพิสัยบินสั้นกว่า โบอิง 747 เครดิตฟรี ข้อมูลจำเพาะมีดังต่อไปนี้ผู้สร้าง บริษัทโบอิง คอมเมอร์เชียล แอร์เพลน (สหรัฐอเมริกา)ประเภท…

Comments closed