Press "Enter" to skip to content

Tag: พาหนะ

เครื่องบิน

เครื่องบิน หรือ คือ พาหนะสำหรับเดินทางที่สามารถบินไปในอากาศได้ (อากาศยาน, aircraft) โดยเครื่องบินเป็นอากาศยานที่หนักกว่าอากาศ เครื่องบินสามารถบินได้โดยอาศัยแรงยกจากปีกตามหลักการของอากาศพลศาสตร์และถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยแรงผลักจากเครื่องยนต์ไอพ่นหรือใบพัด (อากาศยานที่เบากว่าอากาศถูกเรียกว่า “เรือเหาะ”) เครดิตฟรี เครื่องบินมีขนาด รูปทรง และปีกหลายแบบ ลักษณะการใช้งานจะเป็นการใช้เพื่อการพักผ่อน การขนส่งสินค้าและการโดยสาร การเกษตร การทหาร และการวิจัย เครื่องบินมีทั้งแบบที่ใช้เครื่องยนต์และไม่ใช้เครื่องยนต์ เครื่องบินแบบที่ไม่ใช้เครื่องยนต์จะมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เครื่องร่อน เครื่องบินที่มีใช้งานอยู่ส่วนใหญ่เป็นอากาศยานปีกคงที่ ขับโดยนักบินที่อยู่ในเครื่อง สล็อต…

Comments closed